Ngày vía Đức Phật A Di Đà (17 /11/ Âm lịch)

Nam-mô A-di-đà Phật! Sáu chữ Hồng Danh xưng niệm Phật hiệu của Đức Phật A Di Đà mang công đức thù thắng đã in sâu vào đời sống tu học của mỗi hành giả Tịnh Độ.

Vậy, Đức Phật A Di Đà là ai? Ngài có hạnh nguyện rộng lớn như thế nào mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng như mười phương chư Phật đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài để tán thán và khuyên chúng sinh các cõi nước nên cầu nguyện sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc ?  Và nương theo lời dạy trong Kinh điển, cũng như sự hoằng truyền của chư Tổ mà Pháp môn Tịnh độ đã phổ rộng muôn nơi từ đó biết bao người đã đang và sẽ được vãng sinh  về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Y Chính trang nghiêm của Ngài ?

Ảnh Đại Tượng Phật A Di Đà chùa Khai Nguyên 

Tìm hiểu về nhân địa tu hành của Đức Phật Di Đà chúng ta gặp trong Kinh Pháp Hoa đó là vào thời Đức Phật Đại Thông Trí Thắng xuất hiện ở nơi đời, có mười sáu vị vương tử xuất gia tu hành phạm hạnh, cầu đạo Bồ Đề Vô Thượng. Sau khi Đức Phật diệt độ, mười sáu vị Bồ Tát Tỷ khiêu ấy thường ưa thích giảng nói Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mười sáu vị đó đều lần lượt thành Phật. Vị thứ 9 thành Phật ở Phương Tây nay chính là Đức Phật A Di Đà.
  Lại trong Kinh Bi Hoa: Thủa xa xưa vô lượng kiếp về trước có một vị Chuyển Luân Vương tên là Vô Chánh Niệm cúng dàng Đức Bảo Tạng Như Lai và phát nguyện: “ Nguyện cho con khi thành Phật trong cõi nước của con có đầy đủ mọi thứ thanh tịnh trang nghiêm” Đức Phật Bảo Tạng vì Vua Vô Chánh Niệm mà thụ ký cho. Vị vua ấy, chính là Đức Phật A Di Đà ngày nay.

Nhân địa tu hành của Phật A Di Đà còn được nhắc đến nhiều trong các Kinh điển như: Kinh Đại Thừa Phương Đẳng Tổng Trì, Kinh Hiền Kiếp, Kinh Quán Phật Tam Muội, Kinh Nhất Hướng Sinh Bồ Tát,…

Về ý nghĩa câu Phật Hiệu:

A: Có nghĩa là Vô, Không

Di Đà: Nghĩa là Lượng

Phật: Người Giác ngộ

Vậy Nam Mô A Di Đà Phật là: Kính lễ đấng Giác ngộ vô lượng hoặc cũng có nghĩa là: Con quay về nương tựa vào đấng Giác ngộ vô lượng.

Phật A Di Đà hiện là giáo chủ cõi nước Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm, ngài Phát ra 48 lời Đại Nguyện cứu độ chúng sinh. “Cực Lạc” nghĩa là vui sướng tột cùng, nơi có Pháp Lạc Thanh Tịnh, vô vi, vô lậu vốn có của tự tính diệu minh. Thế giới ấy, chính là sự kết tinh của nguyện lực Từ Bi – Trí Tuệ của Đức Phật A Di Đà mà tạo thành. Ở nơi đó nhà cửa, lầu các, ao hồ đều bằng thất bảo, có hoa trời đổ xuống như mưa, có tiếng chim Bạch Hạc, Khổng Tước, Ca Lăng Tần,.. linh thiêng hót tiếng thanh tao mà giảng thuyết đạo. Cư dân cõi ấy toàn là bậc thanh tịnh, bậc Bồ Tát, bậc La hán,.. tùy theo công đức thiện căn đã huân tập mà được sinh vào một phẩm hoa sen.
Đức Phật Thích Ca thị hiện ở nơi đời để chỉ dạy cho chúng sinh con đường giải thoát khỏi cảnh khổ đau, luân hồi sinh tử. Ngài chỉ ra, có một con đường tắt, Phù hợp với chúng sinh đời Mạt Pháp đó chính là Pháp Môn Niệm Phật, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc nương vào hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà.

Hóa thân của Đức Phật A Di Đà

Bởi Đức Phật “ Lai Vô Sở Lai, Khứ Vô Sở Khứ” – Không sinh không diệt, không đến không đi không quá khứ- hiện tại – vị lai chỉ lấy ứng nguyện độ sinh. Nên Ngài cũng thường xuyên thị hiện  nơi cõi Ta Bà để chuyển mê khai ngộ cho chúng sinh. Hành trạng của  Ngài vốn thong dong tự tại, không thể nghĩ bàn. Đại sư Vĩnh Minh – Diên Thọ Đại sư – Liên tông lục tổ tức tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông. Cuộc đời tu hành của Ngài đã độ được hơn 1.700 vị Tăng, mỗi ngày đều tụng một bộ kinh Pháp Hoa và niệm 10.000 câu Phật hiệu.

Ngài là hóa thân của Phật A Di Đà nhưng trong 72 năm thị hiện làm một vị xuất gia  ở cõi Ta bà không ai biết được. Chỉ đến khi ngài sắp vãng sinh thì hàng Tăng kẻ tục mới biết Ngài là Phật A Di Đà để sách tiến hàng hậu lai tăng trưởng tín tâm, phát tâm niệm Phật, cầu vãng sinh Tây phương Tịnh độ. Từ đây, ngày sinh của Đại sư Vĩnh Minh – Diên Thọ được chọn làm ngày vía Khánh đản Phật A Di Đà và chính là ngày 17.11 ÂL.

Nhân ngày vía Đức Phật A Di Đà 17.11 (Âm lịch) hàng năm. Phật tử gần xa thường cùng nhau tụng kinh, niệm Phật, bố thí, phóng sinh, tu phúc,… và bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Như Lai.

Thể theo tâm nguyện của tín đồ Phật tử và nhân dân địa phương, đồng kính Mừng ngày Vía Đức Phật A Di Đà. Năm nay, đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam đã trang nghiêm tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm tại chùa Khai Nguyên từ ngày 17 – 19/11 ÂL.

Một số hình ảnh về Pháp hội Trung Phong chùa Khai Nguyên: 

 

Xuyên suốt các ngày khoá tu đều có thời giảng pháp và vấn đáp của Thầy Trụ Trì – Đại Đức Thích Đạo Thịnh. Thầy đã giải đáp những thắc mắc, nghi vấn trong quá trình tu học Phật Pháp, giúp cho nhiều Phật tử tăng trưởng tín tâm với pháp môn Tịnh độ để vững bước trên con đường tu học. 

Sau thời thính Pháp buổi sáng, mỗi ngày Pháp Hội các Phật ử đều được Chư Tôn Đức hướng dẫn nghi lễ Thượng Cúng, tu Tam Thời Hệ Niệm và Tụng kinh A Di Đà Thí thực,…Đặc biệt, tối 17.11 hàng ngàn quý Phật tử đã được tham dự lễ Dâng Đăng cúng dàng Chư Phật, đồng nguyện cầu quốc thái, dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật Pháp hưng long, trường tồn.

Pháp hội Trung Phong TTHN năm nay đã diễn ra trong sự nhất tâm tu học tinh cần của quý Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý liên hữu Phật tử. Để lại niềm hỷ lạc và sự tín tâm sâu sắc cho hàng Phật tử nương theo Đại nguyện của Đức Phật A Di Đà , nhất tâm tu tập cầu sinh về cảnh giới Niết Bàn thanh tịnh Tây Phương Cực Lạc Quốc.

Phật sự Tản Viên tổng hợp 

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shares