Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu khổ cứu nạn

Ðịa ngục vị không, thệ bất thành Phật,

Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ-đề.

Tức địa ngục chưa trống không, thề không thành Phật; chúng sinh độ hết rồi, mới chứng quả vị Bồ – Đề. Đây chính là lời đại nguyện của Ngài Ðịa Tạng Vương Bồ Tát. Nhân ngày vía  Đức Bồ Tát Địa Tạng  Vương 30/7 âm lịch, người Phật Tử chúng ta nên dành sự quán soi, ôn lại về hạnh nguyện rộng lớn của Ngài.

Được phiên âm từ tiếng Phạn, danh xưng của Ngài toát lên tấm lòng từ bi, thệ nguyện rộng lớn, hạnh nguyện trùm khắp cả hư không pháp giới. Địa là dày chắc, Tạng là chứa đủ. Địa Tạng là sâu dày, đủ chứa muôn vàn khổ đau của chúng sinh.

Xuất phát từ độ nguyện ấy nên Địa Tạng Vương Bồ Tát còn được xem như là vị Bồ Tát Giáo chủ cõi U Minh – nơi đầy rẫy những chúng sinh tạo ác nghiệp chưa được siêu thoát đến cảnh giới an lành.

Bồ Tát Địa Tạng Hiện thân tướng Tỳ Kheo, trong hàm ý muốn độ tận chúng sanh, điều trước tiên tự mình phải thoát khỏi sự ràng buộc của sanh tử.

Tay phải Ngài cầm tích trượng, trên đầu tích trượng có mười hai khoen tượng trưng cho Thập Nhị Nhân Duyên, tám khoen tượng trưng cho Bát Chánh Đạo, sáu khoen tượng trưng cho pháp Lục Độ, bốn khoen tượng trưng cho Tứ Thánh Đế. Nếu một vị hành giả Đại Thừa Bồ Tát mà thiếu một trong các pháp này thì khó có thể thành tựu đạo quả.

Tay trái Bồ tát cầm viên minh châu biểu thị trí tuệ. Bồ tát ngoài tâm đại bi ra cần phải cụ túc trí tuệ, vì trí tuệ là ánh sáng quang minh nhất, đủ công đức và oai lực soi sáng tất cả khắp chốn U Minh khiến cho chúng sanh hiện đang bị giam cầm trong ngục tối trông thấy ánh sáng trí tuệ đều được thoát khỏi khổ đau.

Bồ tát Địa Tạng ngồi trên lưng con Đề Thính tương truyền rằng hồn của nó ở trong đất nên khi nằm mọp xuống đất trong giây lát thì biết rõ tất cả sự vật trong trời đất thể hiện cho ý niệm “Nhơn Tâm sanh nhất niệm, Thiên Địa tất giai tri”. Khi lòng người khởi một niệm thì Trời Đất Quỷ Thần đều hay biết. Đây là chỉ cho Bồ Tát là vị đã nhiếp tâm thanh tịnh, an trụ trong chánh pháp. Bởi vì tất vạn pháp đều từ tâm sinh, tâm tịnh thì pháp tịnh, tâm nhiễm thì pháp nhiễm. Căn Bản Trí của Ngài hiển bày cụ túc thanh tịnh. trong địa ngục mà phát tâm tế độ.

Bồ tát Địa Tạng, vị Bồ Tát cứu độ pháp giới chúng sinh trong cõi diêm Phù Đề. Ngài đã đến với thế giới Ta bà ngũ trược ác thế này bằng một tâm nguyện cứu độ tất cả chúng sinh đang lặn hụp đắm chìm trong biển khổ sanh tử, đến cảnh giới an lạc giải thoát.

Công Năng, Oai Lực của đức Bồ Tát Địa Tạng bao trùm khắp Tam giới,  không thể nghĩ bàn. Trong kinh Địa Tạng Bản Nguyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết: Nếu ai nghe được danh hiệu bồ tát Địa Tạng rồi chí tâm quy y, cúng dàng, chiêm ngưỡng, tô vẽ hình tượng, đảnh lễ bồ tát sẽ được vô vàn lợi lạc.

Phật sự Tản Viên tổng hợp 

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shares